Oznámení o záměru zřízení práva stavby a záměru zřízení služebnosti

Podle §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění zveřejňuje Obec Sádek

Oznámení o záměru zřízení práva stavby a záměru zřízení služebnosti

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění)

  1. Katastrální území: Sádek(745839) Sádek

  2. Parcelní číslo: 420

  3. Druh nemovitosti: Ostatní plocha

  4. Typ pozemku: Ostatní komunikace

  5. Výměra / dotčená výměra: 1 614 m2 / 45 bm

  6. Číslo popisné:

  7. Další údaje: Umístění kabelového vedení NN 0,4kV podle výkresu který je nedílnou součástí tohoto záměru