Smlouvy

Profil zadavatele
Registr smluv

(Podle §3, odst. 2, písm. l) zákona 340/2015 Sb Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, se na obec Sádek nevztahuje povinnost zveřejňovat uzavřené smlouvy pomocí Registru smluv. Obec Sádek je však povinna zveřejnit smlouvy podle Zákona o zadávání veřejných zakázek na  Profilu zadavatele)