Autor: Karel Brůček

CETIN – Vysokorychlostní internet

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti vysokorychlostního přístupu k internetu a službám elektronických komunikací prostřednictvím výstavby nových přípojek ve vybraných lokalitách. Financování tohoto projektu zajišťuje společnost CETIN a.s. a Evropská unie

Lávka pro pěší a chodník Sádek

Cílem projektu je vytvoření bezpečné a bezbariérové trasy pro místní obyvatele k úložišti bioodpadu a také k blízké firmě pro místní i dojíždějícípracovníky, kteří vystupují na autobusových zastávkách. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti naČíst dál

Záměr prodeje pozemku

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění) Katastrální území: Sádek(745839) Sádek Parcelní číslo: 167/43, 167/42 Druh nemovitosti: Ostatní plocha Typ pozemku: Ostatní komunikace Výměra / dotčená výměra: 65Číst dál

Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Termíny svozu: 8. dubna    15:00 – 15:307. září         15:00 – 15:30 Nebezpečné složky komunálního opadu jsou:zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, léky, pesticidy, televize, lednice, pneumatiky – z osobních vozidel bezČíst dál

Poplatky a ceny na rok 2021

Zastupitelé na zasedání dne 3.2.2021 stanovili Stočné pro občany a chalupáře Trvale hlášený občan 95,- Kč/osobu a měsíc Chalupář 2 280,- Kč/rok a č.p. Podklady k výši stočného Poplatek za komunální odpad stanoven Obecně závaznou vyhláškouČíst dál

INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místokonání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu Dobakonání: 3.2.2021 od 19:00 Navržený program: Stočné za rok 2020 Stanovení stočného na rok 2021 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti Dar samostatně žijícím důchodcům Různé informaceČíst dál

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.9 (RO202009.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál