Záměr zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby pro p.č. 74/10, IP12-6021407/1

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění)

a) Katastrální území: Sádek(745839) Sádek
b) Parcelní číslo: 420/1
c) Druh nemovitosti: Ostatní plocha
d) Typ pozemku: Ostatní komunikace
e) Výměra / dotčená výměra: 1 492 m2 / 7 bm
f) Číslo popisné:
g) Další údaje: Umístění kabelového vedení NN 0,4kV podle výkresu který je nedílnou součástí tohoto záměru