Záměr zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby pro č.p. 108, IV-12-6030610

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění)
a) Katastrální území: Sádek(745839) Sádek
b) Parcelní číslo: 438/2
c) Druh nemovitosti: Ostatní plocha
d) Typ pozemku: Ostatní komunikace
e) Výměra / dotčená výměra:1 411m2 /1m2
f) Číslo popisné: –
g) Další údaje: Výměna stávající pojistkové skříně podle výkresu, který je nedílnou součástí oznámení.