Záměr o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a udělení souhlasu s provedením jednotlivých stavebních děl

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění)

 1. Katastrální území: Sádek(745839) Sádek
 2. Parcelní číslo: 1/11, 1/7
 3. Druh nemovitosti: Trvalý travní porost
 4. Typ pozemku:
 5. Výměra / dotčená výměra: 476 m2, 149 m2/ podle výkresů
 6. Číslo popisné:
 7. Další údaje: Na pozemcích budou umístěny stavby podle výkresů které jsou nedílnou součástí záměru:
  • místní komunikace č.j. SA2019/384
  • splašková kanalizace č.j. SA2019/385
  • veřejné osvětlení č.j. SA3019/399
  • místní rozhlas č.j. SA2019/399