Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. b), písm. c), písm. g), písm. h) a písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen “ZOPK“), vydává podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 2