Dražební vyhláška

Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789
01 Zábřeh pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 6.3.2012, č.j.
21EXE518/2012-16, které nabylo právní moci dne 7.4.2012, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 9EC545/2011-14 ze dne 22.11.2011, který nabyl právní moci dne
14.1.2012, vykonatelného dne 14.1.2012
ve věci
oprávněného:
Bohemia Faktoring, a.s., Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, IČ:27242617, práv.
zast. JUDr. Ing. Karel Goláň Ph.D., advokát se sídlem Letenská čp. 121 / čo. 8, 118 00 Praha 1 –
Malá Strana
proti
povinnému:
Roman Zavadil, bytem Sádek čp.39, Sádek 261 01, IČ: 69377260, nar. 3.8.1980
pro 15 395,39 Kč s příslušenstvím
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
o provedení dražby věcí movitých