Poplatky a ceny na rok 2024

Zastupitelé na zasedání dne 6.12.2023 stanovili

Stočné pro občany a chalupáře

Trvale hlášený občan110,- Kč/osobu a měsíc
Chalupář2 640,- Kč/rok a č.p.

Poplatek za komunální odpad

stanoven Obecně závaznou vyhláškou 1/2023, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Poplatek za odpad bude hrazen v roce 2025 na základě údajů o celkové váze svezeného odpadu z nemovitosti (případně podle minimálního základu dílčího poplatku).

Výše poplatku byla stanovena na 3,60 Kč/Kg, minimální základ dílčího poplatku u nemovitosti kde má alespoň 1 osoba bydliště *) je 7,3kg/osobu/měsíc, v případě nemovitosti bez bydliště *) 7,3kg/nemovitost/měsíc.

Pozn:
Po přepočtu je tedy minimální poplatek 26,28Kč/osobu/měsíc, nebo (pro “chalupáře”) 26,28Kč/nemovitost/měsíc
*) Bydliště nemusí být shodné s trvalým pobytem, vychází se ze zákona 89/2012 Sb. Občanský zákonik §80.

Poplatek za psa

stanoven Obecně závaznou vyhláškou 3/2020, o místním poplatku ze psů

Fyzická osoba – starší 60ti let30,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč
Fyzická osoba – starší 60ti let, samostatně žijící0,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč
Ostatní fyzické osoby50,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč

Od poplatků ze psů je osvobozena osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

Splatnost poplatků

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je splatný do 60ti dnů od zveřejnění hromadného předpisného seznamu.
Poplatek za psa je splatný k 31.3. kalendářního roku.
Stočné lze rozdělit do dvou splátek 31.3. a 30.9. kalendářního roku.