Poplatky a ceny na rok 2023

Ohlášení a úhrada poplatků

Poplatky je možné hradit v úřední dny nebo bankovním převodem.
Při úhradě poplatku bude sepsáno ohlášení k poplatku tak, jak vyžaduje zákon 565/1990 Sb.,o místních poplatcích.

Potřebné údaje pro úhradu poplatku a zároveň podání ohlášení můžete provést na stránkách poplatky.obec-sadek.cz.

V případě, že jste provedli elektronické ohlášení minulý rok a zadali Váš email, bude Vám návrh ohlášení a výpočet poplatku automaticky vygenerován. Informaci o vygenerování obdržíte emailem.

Zastupitelé na zasedání dne 12.12.2022 stanovili

Stočné pro občany a chalupáře

Trvale hlášený občan95,- Kč/osobu a měsíc
Chalupář2 280,- Kč/rok a č.p.

Poplatek za komunální odpad

stanoven Obecně závaznou vyhláškou 3/2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Poplatek za odpad bude hrazen v roce 2024 na základě údajů o celkové váze svezeného odpadu z nemovitosti (případně podle minimálního základu dílčího poplatku).

Výše poplatku byla stanovena na 2,90 Kč/Kg, minimální základ dílčího poplatku u nemovitosti kde má alespoň 1 osoba bydliště *) je 8kg/osobu/měsíc, v případě nemovitosti bez bydliště *) 8kg/nemovitost/měsíc.

Pozn:
Po přepočtu je tedy minimální poplatek 23,20Kč/osobu/měsíc, nebo (pro “chalupáře”) 23,20Kč/nemovitost/měsíc
*) Bydliště nemusí být shodné s trvalým pobytem, vychází se ze zákona 89/2012 Sb. Občanský zákonik §80.

Poplatek za psa

stanoven Obecně závaznou vyhláškou 3/2020, o místním poplatku ze psů

Fyzická osoba – starší 60ti let30,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč
Fyzická osoba – starší 60ti let, samostatně žijící0,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč
Ostatní fyzické osoby50,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč

Od poplatků ze psů je osvobozena osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

Splatnost poplatků

Poplatek za psa je splatný k 31.3. kalendářního roku.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu bude splatný
v roce 2024 do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru nebo
hromadného předpisného seznamu
.

Stočné lze rozdělit do dvou splátek 31.3. a 30.9. kalendářního roku.