Oznámení o záměru zřízení věcného břemene služebnosti a zřízení práva stavby

Podle §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění zveřejňuje Obec Sádek

Oznámení o záměru zřízení věcného břemene služebnosti a zřízení práva stavby

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění)

  1. Katastrální území: Sádek(745839) Sádek
  2. Parcelní číslo: 162/22, 150/8, 162/23, 164/2, 430/1, 428/1
  3. Druh nemovitosti: zahrada, orná půda, zahrada, ostatní plocha, ostatní plocha, ostatní plocha
  4. Typ pozemku: -, -, -, neplodná půda, ostatní komunikace, ostatní komunikace
  5. Výměra / dotčená výměra:
  6. Číslo popisné:
  7. Další údaje: Umístění kabelového vedení NN 0,4kV podle výkresu který je nedílnou součástí tohoto záměru