Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Starosta obce Sádek podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se koná:
• v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu Sádek, č.p. 39, 261 01 Sádek

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.

5. Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

Karel Brůček v.r.
starosta obce Sádek