INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 7.6.2023 od 20:00

Navržený program:

 1. Závěrečný účet za rok 2022
 2. Účetní závěrka za rok 2022
 3. Prodej pozemku – záměr č.j. SA2023/264
 4. Prodej pozemku – záměr č.j. SA2023/273
 5. Směna pozemků – záměr č.j. SA2023/278
 6. Dodatek ke „Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu“
 7. Nahrazující smlouva se společností EKO-KOM
 8. Výběr dodavatele na rekonstrukci MK „Pod Lesem“
 9. Založení spořícího a běžného účtu
 10. Změna hranic katastrálního území Sádek
 11. Různé

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.