Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust. §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje data z katastru
nemovitostí, poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním, týkající se katastrálního území v územní působnosti Vašeho úřadu. Jedná se o nový seznam nemovitých věcí platný k
1. 2. 2018, u nichž je dosud v katastru evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.

SA2018-125