Změna č. 2 územního plánu Sádek

Obecní úřad Sádek
Sádek 39,
261 01 Sádek

V Sádku, dne 28. 10. 2018

Zastupitelstvo obce Sádek jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony

OZNAMUJE

v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb., správní řád

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚNU č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÁDEK,

které vydalo na svém zasedání dne 28. 10. 2018 v souladu s ustanovením § 54 odst.2 zákona č. 350/2012Sb., kterým se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony a v souladu s  ustanovením §171 a §172 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb ve správním území obce dotčených územním plánem.

Opatření obecné povahy je zveřejněno v úplné podobě na internetových stránkách obce Sádek www.obec-sadek.cz

Textová a grafická část je v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona uložena na obci, stavebním úřadu, úřadu územního plánování a krajském úřadu Středočeského kraje.

P o u č e n í

Proti změně č. 2 územnímu plánu Sádek vydanou formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) podat opravný prostředek .