Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce