Oznámení o době a místě konání volby prezidenta – II. kolo

Starosta obce Sádek podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se koná:
• v pátek dne 27. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu Sádek, č.p. 39, 261 01 Sádek

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti

Karel Brůček v.r.
starosta obce Sádek