Mimořádné opatření – zákaz volného pohybu s výjimkami

I.

 1. Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
  a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
  c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
  d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
  e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
  f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
  g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
 2. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 3. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby,
 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 6. veterinární péče,
  h) pobytu v přírodě nebo parcích,
  i) pohřbů,
  j) cest na výuku a zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole, pro které je udělena výjimka mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví,
  k) cest zpět do místa svého bydliště.
 7. Nařizuje se:
  a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až k),
  b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
  c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
  d) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední onzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.
 8. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na sportování
  na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:
   nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
   společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
   nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
  včetně cesty za účelem tohoto sportování.
 9. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na účast na tréninku sportovců, pro které je sport výdělečnou činností. Pro trénink se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
   trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,
   na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,
   mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,
   sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
   nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení,
   na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
   nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
   po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
 10. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na účast na sňatečném obřadu, a to pro snoubence, jejich dva svědky, osobu jednající za orgán veřejné moci, anebo osobu, jednající za orgán oprávněné církve, matrikáře a nejvýše čtyři další osoby, včetně cesty na sňatečný obřad; snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců. Po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. Věta první až třetí se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.
 11. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 hod.