INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 23.9.2020 od 19:00

Navržený program:

  1. Záměr o zřízení služebnosti – CETIN
  2. Změna smlouvy o smlouvě budoucí kupní
  3. Pronájem sálu – Oddíl stolního tenisu Obecnice
  4. Rozpočtové opatření
  5. Různé

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.

UPOZORNĚNÍ

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
č.j. : MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN ze dne
9.9.2020
jsou všechny osoby ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
, povinny používat ochranné prostředky dýchacích cest.