Stanovení podmínek a ceny za krátkodobý pronájem sálu a přísálí v budově Obecního úřadu Sádek

Níže jsou stanoveny podmínky a ceny pro krátkodobý – jednorázový pronájem sálu a přísálí (dále jen sál) v budově Obecního úřadu Sádek. Dlouhodobý pronájem musí vždy schválit zastupitelstvo obce.  Cena pronájmu je určena na 1den (24h.) Do doby pronájmu se nezapočítává případný úklid, nebo příprava sálu před a po akci. Za soukromé akce se nepovažují akce, které pořádají sdružení občanů, nebo akce politických stran a hnutí.  

Vedení evidence pronájmu, organizace a agenda

Za pronájem sálu a veškerou evidenci zodpovídá pověřený zastupitel. Jeho úkolem je zejména: 
– vést evidenci pořádaných akcí (datum, akce, stav elektroměru) 
– uzavírat smlouvy o pronájmu
– ve spolupráci s pokladní vybírat částku za pronájem
– předávat klíče
– přebírat po skončení akce sál (stav elektroměru, nepoškození majetku obce)

Celkové ceny pronájmu

Celková cena pronájmu pro soukromou akci občana obce Sádek se skládá z:
a) Ceny za skutečnou spotřebu el. energie pro vytápění sálu. (max. cca 1600,- / 24h)
b) Ceny pronájmu bez dalších služeb (praní ubrusů) 200,-

Celková cena pronájmu pro veřejné akce a soukromé akce dalších osob se skládá z:
a) Ceny za skutečnou spotřebu el. energie pro vytápění sálu. (max. cca 2000,- / 24h)
b) Ceny za pronájem a služby s ním spojené (praní ubrusů) 2 000,-
c) Poplatku ze vstupného (dle vyhlášky – pokud je vybíráno) 250,-

Úklid

a) Nájemce si zajišťuje úklid před i po akci
b) Je možné zajistit úklid obcí Sádek – cena dle rozsahu (500,- až 2000,- za jeden úklid)

Praní ubrusů

a) Praní ubrusů – cena dle množství (200,- až 1000,-)

Slevy z ceny pronájmu
Sleva se poskytuje v následujících případech:
– Soukromá akce občana u příležitosti životního jubilea
– Veřejná akce pořádaná za podpory obce Sádek
– Akci pořádá nebo je spolupořadatelem obce Sádek
Slevu za skutečně spotřebovanou energii (položka a) lze přiznat pouze v případě kdy pořadatelem nebo spolupořadatelem je obec Sádek. O poskytnutí slevy za pronájem (položka a, b) rozhoduje starosta nebo místostarosta (§99 odst.2 a §102 odst. 2 , písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
O poskytnutí slevy z poplatku ze vstupného (položka c) rozhoduje na základě vyhlášky správce poplatku.Přiznaná sleva může činit až 100% z Ceny pronájmu.
Pokud bude sleva přiznána na veřejnou akci, má žadatel povinnost na všech propagačních materiálech (letáky, pozvánky atd) čitelně uvést větu: “Akce je finančně podporována obcí Sádek“, nebo uvést spolupořadatelství obce Sádek.