Záměr zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby pro p.č. 150/12, IV-12-6031111

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění)

  1. Katastrální území: Sádek(745839) Sádek
  2. Parcelní číslo: 430/1
  3. Druh nemovitosti: Ostatní plocha
  4. Typ pozemku: Ostatní komunikace
  5. Výměra / dotčená výměra: 2 061 m2 / 6m2
  6. Číslo popisné:
  7. Další údaje: Umístění kabelového vedení NN 0,4kV podle výkresu který je nedílnou součástí tohoto záměru