Záměr o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-60258246-1 SÁDEK, KNN PRO P.Č. 97/4, 97/32-39

Podle §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění zveřejňuje Obec Sádek

 Záměr o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-60258246-1 SÁDEK, KNN PRO P.Č. 97/4, 97/32-39

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění)

  1. Katastrální území: Sádek(745839) Sádek
  2. Parcelní číslo: 97/30
  3. Druh nemovitosti: Orná půda
  4. Typ pozemku:
  5. Výměra / dotčená výměra:
  6. Číslo popisné:
  7. Další údaje: Umístění kabelového vedení NN 0,4kV podle výkresu který je nedílnou součástí tohoto záměru