Oznámení o době a místě konání voleb

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:

  1. Volby do zastupitelstva obce Sádek se uskuteční
    • v pátek dne 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a
    • v sobotu dne 24. září 2022 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.
  2. Místem konání voleb je volební místnost Obecní úřad Sádek, č.p. 39, 261 01 Sádek – zasedací místnost
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
  4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Karel Brůček
starosta obce Sádek