I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 29.1.2020 od 18:00

Navržený program:

  1. Stočné za rok 2019
  2. Stanovení stočného na rok 2020
  3. Uzavření dodatku ke smlouvě sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
  4. Vyhláška o poplatku za komunální odpad
  5. Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  6. Vyhláška o místním poplatku ze psů
  7. Vyhláška o místním poplatku ze vstupného
  8. Dar samostatně žijícím důchodcům
  9. Výsledek inventarizace
  10. Různé informace

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.