autor:

Mgr. Jan Tejkal

 

Jan.Tejkal@seznam.cz

http://heraldika.webnode.cz/

 

Právo na znak a vlajku:

 

Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu § 34a stanoví, že:

 

(1) Obce mohou mít znak a vlajku obce.

(2) Předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo vlajku obce,

na její žádost znak nebo vlajku obce udělit. Předseda Poslanecké sněmovny může

na žádost obce změnit znak nebo vlajku obce.

(3) Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.

 

Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Žádosti o udělení symbolů obce projednává Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který je součástí Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jenž vyslovuje souhlas s návrhy znaků a vlajek obcí.

 

Evidenci žádostí o udělení obecních symbolů vede Podvýbor pro heraldiku, který současně publikuje informace o nových obecních symbolech České republiky v systému REKOS (Registr komunálních symbolů): http://rekos.psp.cz/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tvorba nových obecních symbolů:

 

 

Znak a vlajka musí respektovat soubor více či méně pevně stanovených heraldických

a vexilologických zásad a musí rovněž vykazovat zřetelný významový vztah k lokalitě, kterou reprezentují.

 

Mezi relevantní tématické okruhy pro tvorbu znaku patří například konstituce

tzv. mluvícího znamení (vyjádření názvu obce), reflexe historické pečetní či razítkové symboliky obce, vyjádření patrona obce, odkaz na význačné události nebo pověsti

a mýty v dějinách obce, připomenutí erbovních motivů někdejších feudálních majitelů obce či panství, poukaz na specifické historické či současné řemeslné a jiné pracovní aktivity obyvatel obce, nebo vykreslení určitého relevantního přírodního motivu krajiny, do níž je obec zasazena.

 

Vlajka obce by měla odpovídat podobě či symbolice znaku obce. Jednou z možností

je konstituce geometricky koncipované vlajky ve formě kombinace horizontálních

či vertikálních pruhů a případně dalších geometrických obrazců, barevně odvozených ze znakových tinktur a doplněných fakultativně o některé relevantní znakové figury pro zdůraznění neopakovatelnosti každé vlajky. Často - a zejména u lokalit bez městského statutu, kde vzniká vlajka současně se znakem – se přistupuje rovněž

k tzv. opakování znaku, což znamená, že vlajka obce má stejnou či velmi podobnou figurální kompozici jako obecní znak.

 

 

Znak obce:

 

Archivní průzkum nepotvrdil existenci vlastního obrazového pečetního znamení obce Sádek. Archivní fondy z 19.století, u nichž lze očekávat případné užití vesnické pečeti, totiž shodně ukazují pouze otisky vrchnostenské pečeti s erbem hraběcí rodiny Pourtales, k jejímuž panství Hluboš Sádek v uvedené době patřil.

 

Návrh znaku obce tak při absenci historické obecní pečeti vychází především z názvu obce a z dalších historických a geografických motivů vzešlých z námětů sádeckých občanů, když ve 12 variantách obsahuje následující obecné (tj. z reality odvozené

a graficky adekvátně stylizované) a heroldské (tj. geometrickým dělením štítu konstituované) figury:

 

-Obecné figury pětilistých květů, nebo kvetoucích stromů představují tzv. mluvící znamení vyjadřující název obce odvozený ze slova sad ve smyslu zahrady štěpím vysázené.

 

-Heroldský figurální motiv vlnitého dělení štítu ve formě vlnitých břeven

(tj. vodorovných pruhů), variantně podtržený kombinací stříbrné (neboli bílé)

a modré znakové tinktury, připomíná místní pramen pitné vody.

 

-Obecné figury zajíce a kančí hlavy, stejně jako heroldská figura modro-stříbrného čtvrcení štítu, jsou převzaty z erbu Zajíců z Valdeka, tedy z rodu, který se připomíná v nejstarší historii obce ve 14.století.

 

-Heroldská figura zeleno-zlatého (neboli žlutého) dělení štítu schématicky znázorňuje polohu obce na jižním svahu brdského pohoří, přičemž počet dvou znakových polí koresponduje s počtem dvou katastrálních území tvořících dnešní samosprávnou obec Sádek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Heraldická pravidla o barvách a kovech:

 

Při realizaci návrhu znaku lze postupovat tak, že se jednotlivé varianty návrhu znaku od sebe liší kromě kompozičního řešení také v barevném provedení. Pokud jde

o zvolení barev znaku v obecné rovině, existuje v heraldickém tvarosloví pravidlo

o nemožnosti pokládání barvy na barvu a kovu na kov. V klasické komunální heraldice českých zemí hovoříme o šesti základních tinkturách, k nimž posléze přibyly další doplňkové tinktury, kupříkladu tzv. přirozené barvy. Dvě z oněch základních tinktur jsou tzv. kovy - zlatá neboli žlutá a stříbrná neboli bílá, zatímco ostatní - červená, modrá, zelená a černá - patří do kategorie barev.

 

Je tedy možno volit buď kovový štít (resp. kovové pole štítu) a barevné figury,

či opačně barevný štít (resp. barevné pole štítu) a figury kovové. V obou případech 

je přitom vhodné zachovat co nejmenší možný počet tinktur.

 

-3-

Vlajka obce:

 

Při tvorbě návrhu obecní vlajky platí, že námět nebo podoba vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či podobou návrhu znaku. Tuto zásadu

lze realizovat ve třech základních intencích:

 

I-Přistoupením k tzv. opakování znaku (ať již k tzv. doslovnému či tzv.částečnému opakování znaku), což znamená, že se v listu vlajky objeví zcela totožné figury

ve stejné či obdobné kompozici jako ve znakovém štítu.

 

II-Zjednodušením znakových figur do geometrické kombinace pruhů s totožnými barvami.

 

III-Vzhledem ke konkrétnímu případu vyváženou kombinací postupů I. a II..

 

V případě návrhu vlajky pro obec Sádek se přitom ukazuje jako adekvátní postupovat takto:

 

-varianty 1,2 = figurálně redukovaná kompozice s opakováním mluvícího znamení,

 

-varianty 3,4,5,6,7,8,11,12 = proporčně modifikované doslovné opakování znaku,

 

-varianta 9 = kombinace doslovného opakování figury kvetoucího stromu s geometrizací ostatních figur do podoby dvou horizontálních pruhů,

 

-varianta 10 = výrazně zjednodušená, geometrizovaná reflexe znakového figurálního obsahu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjádření k návrhu znaku a vlajky:

 

K variantám návrhu znaku a vlajky obce je přiloženo vyjádření PhDr. Karla Müllera, ředitele Zemského archivu v Opavě, člena expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku

a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a garanta správnosti návrhů. Z tohoto vyjádření vyplývá, že všechny varianty návrhu vycházejí z obecných zásad heraldické a vexilologické tvorby a mohou být tedy předloženy Podvýboru

pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

s žádostí o schválení a doporučení Předsedovi PS P ČR znak a vlajku obci udělit.

 

PhDr.Karel Müller ve svém vyjádření uvádí následující:

 

Všechny návrhy zpracované mgr. Janem Tejkalem odpovídají zásadám heraldické

a vexilologické tvorby a mohou být předloženy podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny P ČR k projednání.

 

Autor ve svých návrzích především reflektuje název obce, povětšinou prostřednictvím květů stromů, zeměpisnou polohu obce a také erby jejích feudálních majitelů.

 

Osobně upřednostňuji variantu č. 6, případně nekonvenčně pojatý návrh č. 7.“

 

Osobní pohled autora upřednostňuje ve shodě s vyjádřením varianty 4 až 6

se čtvrceným štítem odvozeným z erbu Zajíců z Valdeka a mluvícím znamením čtyř květů, nebo případně netradičně komponovanou variantu 7 s totožnou symbolikou.

 

Záleží ovšem především na zástupcích obce, kterou z předložených variant zvolí.

Podmínkou je heraldická a vexilologická správnost, kterou - jak dokládá přiložené vyjádření - splňují všechny předložené varianty návrhu.

 

-7-

Fotogalerie: Návrh znaku a vlajky Obce Sádek

/album/fotogalerie-navrh-znaku-a-vlajky-obce-sadek/sadek-znak-a-vlajka-1-jpg/ /album/fotogalerie-navrh-znaku-a-vlajky-obce-sadek/sadek-znak-a-vlajka-2-jpg/ /album/fotogalerie-navrh-znaku-a-vlajky-obce-sadek/sadek-znak-a-vlajka-3-jpg/ /album/fotogalerie-navrh-znaku-a-vlajky-obce-sadek/sadek-znak-a-vlajka-4-jpg/ /album/fotogalerie-navrh-znaku-a-vlajky-obce-sadek/sadek-znak-a-vlajka-5-jpg/ /album/fotogalerie-navrh-znaku-a-vlajky-obce-sadek/sadek-znak-a-vlajka-6-jpg/ /album/fotogalerie-navrh-znaku-a-vlajky-obce-sadek/sadek-znak-a-vlajka-7-jpg/ /album/fotogalerie-navrh-znaku-a-vlajky-obce-sadek/sadek-znak-a-vlajka-8-jpg/ /album/fotogalerie-navrh-znaku-a-vlajky-obce-sadek/sadek-znak-a-vlajka-9-jpg/ /album/fotogalerie-navrh-znaku-a-vlajky-obce-sadek/sadek-znak-a-vlajka-10-jpg/ /album/fotogalerie-navrh-znaku-a-vlajky-obce-sadek/sadek-znak-a-vlajka-11-jpg/ /album/fotogalerie-navrh-znaku-a-vlajky-obce-sadek/sadek-znak-a-vlajka-12-jpg/