Fotografie a informace z různých akcí naleznete na webu akce.obec-sadek.cz

Stanovení podmínek a ceny za krátkodobý pronájem sálu a přísálí v budově Obecního úřadu Sádek
 
Níže jsou stanoveny podmínky a ceny pro krátkodobý - jednorázový pronájem sálu a přísálí (dále jen sál) v budově Obecního úřadu Sádek. Dlouhodobý pronájem musí vždy schválit zastupitelstvo obce. 
 
Cena pronájmu je určena na 1den (24h.) Do doby pronájmu se nezapočítává případný úklid, nebo příprava sálu před a po akci.
 
Za soukromé akce se nepovažují akce, které pořádají sdružení občanů, nebo akce politických stran a hnutí. 
 
Vedení evidence pronájmu, organizace a agenda
Za pronájem sálu a veškerou evidenci zodpovídá pověřený zastupitel. Jeho úkolem je zejména:
    - vést evidenci pořádaných akcí (datum, akce, stav elektroměru)
    - uzavírat smlouvy o pronájmu
    - ve spolupráci s pokladní vybírat částku za pronájem
    - předávat klíče 
    - přebírat po skončení akce sál (stav elektroměru, nepoškození majetku obce)
 
Celkové ceny pronájmu
Celková cena pronájmu pro soukromou akci občana obce Sádek se skládá z:
a) Ceny za skutečnou spotřebu el. energie pro vytápění sálu. (max. cca 1600,- / 24h)
b) Ceny pronájmu bez dalších služeb (praní ubrusů) 100,-
 
Celková cena pronájmu pro veřejné akce a soukromé akce dalších osob se skládá z:
a) Ceny za skutečnou spotřebu el. energie pro vytápění sálu. (max. cca 1600,- / 24h)
b) Ceny za pronájem a služby s ním spojené (praní ubrusů) 1 200,-
c) Poplatku ze vstupného (dle vyhlášky – pokud je vybíráno) 800,-
 
Slevy z ceny pronájmu 
Sleva se poskytuje v následujících případech:
- Soukromá akce občana u příležitosti životního jubilea
- Veřejná akce pořádaná za podpory obce Sádek
- Akci pořádá nebo je spolupořadatelem obce Sádek
 
Slevu za skutečně spotřebovanou energii (položka a) lze přiznat pouze v případě kdy pořadatelem nebo spolupořadatelem je obec Sádek.
 
O poskytnutí slevy za pronájem (položka a, b) rozhoduje starosta nebo místostarosta (§99 odst.2 a §102 odst. 2 , písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). O poskytnutí slevy z poplatku ze vstupného (položka c) rozhoduje na základě vyhlášky správce poplatku.
Přiznaná sleva může činit až 100% z Ceny pronájmu. 
Pokud bude sleva přiznána na veřejnou akci, má žadatel povinnost na všech propagačních materiálech (letáky, pozvánky atd) čitelně uvést větu: “Akce je finančně podporována obcí Sádek“, nebo uvést spolupořadatelství obce Sádek.